Tietosuojaseloste Suomalainen menestysresepti 2020 -hakemuksiin liittyen

TIETOSUOJASELOSTE (25.5.2018 alkaen)

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Osuuskauppojen keskuskunta SOK

Postiosoite:                                     PL 1, 00088 S-RYHMÄ

S-ryhmän asiakasomistajapalvelu:    010 76 5858

Käyntiosoite:                                   Fleminginkatu 34, 00510 Helsinki

Y-tunnus:                                        0116323-1

2. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava@sok.fi

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Aino Sten, aino.sten@sok.fi

4. Rekisterin nimi

Suomalainen menestysresepti 2020 -hakemukset

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomalainen menestysresepti -kilpailun toteuttaminen ja yhteydenpito kilpailijoiden kanssa. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta luovuttaa henkilötietoja TV-ohjelman tuotantoyhtiölle Aito Media Oy:lle. Henkilötietojen keruu on toteutettu Nelonen Median alustalla ja Nelonen Media osallistuu kilpailun TV-tuotantoon.

6. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen. Tiedot saadaan osallistujalta. Henkilötietoja käytetään kilpailun toteuttamisen ajan ja ne hävitetään kilpailun päätyttyä.

7. Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

8. Käsiteltävät henkilötiedot

 • Ilmoittavan henkilön nimi
 • Yrityksen nimi
 • Ilmoittavan henkilön tehtävänimike
 • Paikkakunta
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • TV-ohjelmassa yritystä edustavan henkilön nimi

 

9. Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yritystä edustavan ja hakemuksella kilpailuun mukaan ilmoittavan henkilöt yhteystiedot.

10. Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Tiedot saadaan kilpailuun osallistuvilta itseltään.

11. Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Käytämme ulkoisia palvelukumppaneita järjestelmä- ja tukipalveluiden tuottamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää käytössä oleville palvelukumppaneille siltä osin, kun nämä osallistuvat toimenpiteiden toteuttamiseen saadun toimeksiannon puitteissa.

Huolehdimme kumppaneidemme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilötietoja voidaan suostumuksen perusteella luovuttaa Aito Media Oy: Suomalainen menestysresepti 2020 -kilpailun toteutusta varten.

Luovutamme tietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

12. Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

13. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Henkilötietoja käytetään kilpailun toteuttamisen ajan ja ne hävitetään kilpailun päätyttyä.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Vastustamisoikeus
 • Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Käytännössä henkilötietojen käsittelyä rajoittava tai kieltävä henkilö ei voi osallistua Suomalainen menestysresepti 2020 -kilpailuun, koska henkilötietoja tarvitaan yhteydenpitoon.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus. Suostumuksen peruttaminen päättää rekisterinpitäjän oikeuden käsitellä henkilötietoja sellaisiin käyttötarkoituksiin, joilla ei ole suostumuksen lisäksi muuta käsittelyn perustetta. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä rekisterinpitäjään. Käytännössä henkilötietojen käsittelyä rajoittava tai kieltävä henkilö ei voi osallistua Suomalainen menestysresepti 2020 -kilpailuun, koska henkilötietoja tarvitaan yhteydenpitoon.

16. Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Käytännössä henkilötietojen käsittelyä rajoittava tai kieltävä henkilö ei kykene osallistumaan Suomalainen menestysresepti 2020 -kilpailuun, koska henkilötietoja tarvitaan yhteydenpitoon.

17. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

18. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Nelonen Median järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

S-ryhmässä suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin, tietojärjestelmien jatkuvalla ylläpidolla, varmuuskopioimalla sekä käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Henkilötietoja sisältävät fyysiset asiakirjat säilytetään alkukäsittelyn jälkeen lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilöllisyys varastetaan tai henkilötietoja käytetään muuten väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.